Thông tin dữ liệu biển
Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập vào để cập nhật hoặc xem thông tin cơ sở dữ liệuĐăng nhập
Tìm kiếm thông tin dữ liệuTìm kiếm
Cập nhật cơ sở dữ liệuCập nhật
Thông tin bản đồ
Hiện thị trang trao đổi  thông tinTrao đổi
Liên hệ với quản trị trang thông tinLiên hệ
 
Cổng thông tin dữ liệu hải dương học được xây dựng phục vụ cho:
“Cung cấp và trao đổi thông tin dữ liệu biển”
 
Nhằm thống kê thông tin dữ liệu biển hiện có tại Phòng dữ liệu, bao gồm của các đề tài nhà nước (KHCN 06.01, KC 09.01), bộ ATLAS Biển đông 2000, các đĩa dữ liệu của trung tâm dữ liệu thế giới (WOD – World Ocean data), các thông tin bản đồ đã thu thập được từ đề tài cơ sở của phòng năm 2007, và các sản phẩm khác …
 
Tập các thông tin dữ liệu hiện có:

Giới hạn tọa độ:
Kinh độ: 99 °E đến 125 °E
Vĩ độ: 5 °S đến 25 °N

VNODC (Vietnamese National Oceanographic Data Center)
Tổng số trạm: 26667 trạm
Tổng chuyến: 773 chuyến
Thời gian: 01/12/1934 - 16/12/2002
Loại dữ liệu: 31 loại
Tầng đo sâu nhất 5000 m

World Ocean Atlas 94
Tổng số trạm: 90204 trạm
Tổng chuyến: 4385 chuyến
Thời gian: 15/02/1907 - 06/07/1993
Loại dữ liệu: 5 loại
Tầng đo sâu nhất 16098 m

World Ocean Atlas 98
Tổng số trạm: 115466 trạm
Tổng chuyến: 5982 chuyến
Thời gian: 30/01/1888 - 31/12/1996
Loại dữ liệu: 13 loại
Tầng đo sâu nhất 6334 m

World Ocean Atlas 2001
Tổng số trạm: 123395 trạm
Tổng chuyến: 6264 chuyến
Thời gian: 11/12/1817 - 23/06/2001
Loại dữ liệu: 8 loại
Tầng đo sâu nhất 6000 m

Dữ liệu tổng hợp
Tổng số trạm: 224405 trạm
Tổng chuyến: 7731 chuyến
Thời gian: 11/12/1817 - 16/12/2002
Loại dữ liệu: 31 loại
Tầng đo sâu nhất 16098 m

Tham khảo chi tiết tại mục "Tìm kiếm".

Xem hướng dẫn sử dụng trang thông tin tại đây.
 
Copyright © 2008 Trung tâm Dữ liệu và Viễn thám Biển (Oceanographic Data Department)